Ogólne warunki świadczenia usług oraz sprzedaży i dostawy towarów firmy handlowo-usługowej ALWRO oraz WROEXPO spółka z o.o.

WPROWADZENIE

Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług oraz sprzedaży i dostawy towarów (zwane w dalszej treści „OWŚU”) stanowią integralną część umów sprzedaży i/lub dostawy, zawieranych w zakresie Firmy Handlowo – Usługowej „ALWRO” prowadzonej przez Aleksandra Wrocławskiego z siedzibą w Elblągu ul. Grochowska 4B/4; REGON 280371624, NIP 578-284-70-25 (zwanej w dalszej treści OWŚU „Sprzedającym”) z osobami trzecimi (zwanymi w dalszej treści łącznie „Kupującym”). Kupującym jest osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j.: Dz. U. z 2004 roku, Nr 155, poz. 1095 ze zm.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Treść OWŚU udostępniana jest każdorazowo Kupującemu przy zamówieniu.
 2. Podpisanie zamówienia przez Kupującego jest uznawane za akceptacje OWŚU.
 3. OWŚU obowiązują strony w pełnym zakresie, chyba że co innego wynika ze zgodnej woli stron, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności w zamówieniu.

ZAWARCIE UMOWY

 1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży, wykonania usługi i/lub dostawy jest złożenie pisemnego zamówienia przez Kupującego i wpłata zaliczki.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego może nastąpić w szczególności poprzez:
  • przesłanie zamówienia na adres siedziby firmy Sprzedającego,
  • przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres Sprzedającego, wskazany na stronie internetowej Sprzedającego www.alwro.eu,
  • przesłanie zamówienia faksem na nr +48 55 235 50 60,
  • przedłożenie zamówienia w siedzibie Sprzedającego.
 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcy. Brak odpowiedzi na złożone przez Kupującego zamówienie nie oznacza przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia o przesłanej przez Kupującego treści. Przyjęcie przez Sprzedającego złożonego przez Kupującego zamówienia do realizacji wymaga każdorazowo pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego.

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

 1. Termin realizacji zamówienia biegnie od daty akceptacji przez Sprzedającego oferty zawartej w złożonym przez Kupującego zamówieniu i wpłaty zaliczki.
 2. Dokładny termin realizacji zamówienia winien być każdorazowo wskazany przez Strony w zamówieniu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie margines dokładności realizacji zamówienia rzędu plus/minus 5 %.
 4. Zawarta umowa zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru/wykonanej usługi w wyznaczonym terminie. Opóźnienie Kupującego, dłuższe niż 30 (trzydzieści) dni, uprawnia Sprzedającego do obciążenia Kupującego kosztami składowania towaru, jak również do odstąpienia od umowy i sprzedaży towaru osobie trzeciej.
 5. W razie braku odmiennych postanowień umownych, Kupujący, korzystający przy realizacji dostawy towaru ze środków transportowych Sprzedającego, zobligowany jest do pokrycia wszelkich powstałych z tego tytułu kosztów.
 6. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Kupującemu towaru. Za wydanie Kupującemu towaru, uważa się także wydanie towaru osobie wskazanej lub upoważnionej przez Kupującego, w szczególności przewoźnikowi lub spedytorowi.
 7. Nie stanowi naruszenia ustalonego w umowie terminu dostawy/wykonania usługi, opóźnienie Sprzedającego krótsze niż 14 (czternaście) dni. Odpowiedzialność Sprzedającego jest również wyłączona w razie opóźnienia się z dostawą na rzecz Kupującego towar, gdy opóźnienie jest następstwem okoliczności stanowiących siłę wyższą (np.: powódź, susza, strajk, klęska etc.), albo nieterminowym wykonaniem umowy przez dostawców Sprzedającego oraz niemożliwymi do przewidzenia zakłóceniami w systemie pracy w przedsiębiorstwie Sprzedającego.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Sprzedający zobligowany jest wystawić fakturę VAT oraz opatrzyć ją terminem płatności.
 2. Z upływem terminu wskazanego na fakturze VAT cena staje się wymagalna.
 3. Własność towaru przechodzi na Kupującego z momentem uiszczenia pełnej ceny, chyba że strony postanowią inaczej (zastrzeżenie prawa własności).
 4. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę wpływu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy Sprzedającego.
 5. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu płatności wskazanego na fakturze, Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek z tytułu opóźnienia w wysokości odsetek ustawowych od dnia wymagalności podanej na fakturze.
 6. Złożona przez Kupującego reklamacja nie zwalnia go z obowiązku terminowego uiszczenia ceny.

SKUTKI NIEODEBRANIA ZAMÓWIONEGO TOWARU/WYKONANEJ USŁUGI

 1. W przypadku nieodebrania przez Kupującego towaru lub usługi w ustalonym przez Strony terminie, z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w pełnej wysokości, tak, jakby wydanie towaru lub odbiór usługi odbył się zgodnie z zamówieniem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu niewykonania przez Kupującego obowiązku odbioru towaru lub usługi w zakreślonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do żądania od Kupującego zapłaty kary umownej w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) ceny brutto towaru objętego niewykonanym przez Kupującego zamówieniem.
 3. Niezależnie od treści ustępów poprzedzających Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY I REKLAMACJE

 1. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonego mu towaru lub usługi zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 2. Zgłoszenie przez Kupującego reklamacji dotyczącej ilości lub jakości towaru lub usługi powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, najpóźniej w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania przez Kupującego tego towaru lub usługi. Złożenie przez kupującego reklamacji może nastąpić poprzez:
  • przesłanie reklamacji na adres siedziby firmy Sprzedającego przesyłką pocztową poleconą lub przesyłką kurierską,
  • przesłanie przesyłki faksem na nr +48 55 235 50 60
  • przedłożenie reklamacji w siedzibie Sprzedającego.
 3. Kupujący jest zobowiązany umożliwić osobom upoważnionym przez Sprzedającego dokonania zbadania wadliwego towaru lub usługi w niezwłocznym terminie.
 4. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów lub usług bez ich zbadania lub niezgłoszenie jakichkolwiek zastrzeżeń niezwłocznie po ich zbadaniu uważane jest za przyjęcie bez jakichkolwiek zastrzeżeń ilościowych lub jakościowych (potwierdzenie, że Sprzedający wydał Kupującemu towar lub usługę w sposób należyty i terminowy, we właściwej ilości i oczekiwanej przez Kupującego jakości).
 5. Poddanie towaru jakiejkolwiek obróbce, pomieszaniu i/lub połączeniu z innym produktem skutkuje całkowitym wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedawcy za ilość i jakość dostarczonego Kupującemu towaru.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad ilościowych i jakościowych towaru lub usługi jest ograniczona do obowiązków opisanych w treści OWŚU i nie obejmuje odszkodowania, w tym zwłaszcza nie obejmuje prawa Kupującego do żądania od Sprzedającego naprawienia przez niego szkód w postaci: utraty spodziewanych zysków lub korzyści, strat o charakterze produkcyjnym, kary umowne, innych strat, utraty renomy, szkody pośrednie i następcze etc.
 2. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy sprzedaży i/lub dostawy towarów oraz usług, nie będzie przekraczała łącznie 100% ceny netto towaru lub wartości usługi, których dotyczyły okoliczności stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zarówno Sprzedający jak i Kupujący dążyć będą do polubownego załatwienia wszelkich sporów, wynikłych z zawartej przez nich umowy.
 2. Spory wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z ww. uregulowań rozstrzygane będą przez właściwy powszechny sąd w Elblągu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w OWŚU zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego.